telescopic tripod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telescopic tripod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telescopic tripod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telescopic tripod.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telescopic tripod

    * kỹ thuật

    giá đỡ 3 chân