telescopic oiler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telescopic oiler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telescopic oiler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telescopic oiler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telescopic oiler

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ống tra dầu từ xa