telescopic tower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telescopic tower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telescopic tower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telescopic tower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telescopic tower

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tháp (kiểu) ống

    tháp viễn kính