tank ventilation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tank ventilation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tank ventilation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tank ventilation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tank ventilation

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    quạt bể dầu