tank lorry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tank lorry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tank lorry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tank lorry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tank lorry

    * kỹ thuật

    ô tô:

    ô tô chở nhiên liệu