tanker oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tanker oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tanker oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tanker oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tanker oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu tầu dầu