tank luubricator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tank luubricator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tank luubricator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tank luubricator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tank luubricator

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    hộp bôi trơn