tank float valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tank float valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tank float valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tank float valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tank float valve

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    van phao nổi ở bể chứa