tank development nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tank development nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tank development giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tank development.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tank development

    * kỹ thuật

    vật lý:

    sự rửa ảnh trong chậu