tabular structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tabular structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tabular structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tabular structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tabular structure

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kết cấu dạng tấm