tabular differences nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tabular differences nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tabular differences giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tabular differences.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tabular differences

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hiệu số bảng