tabular jointing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tabular jointing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tabular jointing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tabular jointing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tabular jointing

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự phân lớp mỏng