swedish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swedish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swedish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swedish.

Từ điển Anh Việt

 • swedish

  /'swi:diʃ/

  * tính từ

  (thuộc) Thuỵ điển

  * danh từ

  người Thuỵ điển

  tiếng Thuỵ điển

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • swedish

  * kinh tế

  người Thuỵ Điển

  người Thụy Điển

  nước Thụy Điển

  Thụy Điển

  tiếng Thuỵ Điển

  tiếng Thụy Điển

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • swedish

  a Scandinavian language that is the official language of Sweden and one of two official languages of Finland

  of or relating to or characteristic of Sweden or its people or culture or language

  the Swedish King

  Swedish punch

  Swedish umlauts