swedishgymnastics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swedishgymnastics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swedishgymnastics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swedishgymnastics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swedishgymnastics

    * kỹ thuật

    y học:

    phương pháp thể dục Thụy Điển