swedish nightingale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swedish nightingale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swedish nightingale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swedish nightingale.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • swedish nightingale

    Similar:

    lind: Swedish soprano who toured the United States under the management of P. T. Barnum (1820-1887)

    Synonyms: Jenny Lind

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).