swallow shrike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swallow shrike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swallow shrike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swallow shrike.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • swallow shrike

    Similar:

    wood swallow: Australasian and Asiatic bird related to the shrikes and resembling a swallow

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).