swallowing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swallowing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swallowing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swallowing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swallowing

    * kỹ thuật

    y học:

    sự nuốt