swallow-hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swallow-hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swallow-hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swallow-hole.

Từ điển Anh Việt

 • swallow-hole

  * danh từ

  hố vực

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • swallow-hole

  * kỹ thuật

  chỗ sụt

  hóa học & vật liệu:

  phễu sụt