swallow holes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swallow holes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swallow holes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swallow holes.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swallow holes

    * kỹ thuật

    luống răng lược (ở miền đá vôi)