swallow float nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swallow float nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swallow float giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swallow float.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swallow float

    * kỹ thuật

    đồng hồ thủy