swallow-wort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swallow-wort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swallow-wort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swallow-wort.

Từ điển Anh Việt

  • swallow-wort

    /'swɔlouwə:t/

    * danh từ

    (thực vật học) cây thổ hoàng liên

    cây bông tai (họ thiên lý)