swallowtail joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swallowtail joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swallowtail joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swallowtail joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swallowtail joint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mối nối mộng đuôi én