sulfur oxide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sulfur oxide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sulfur oxide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sulfur oxide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sulfur oxide

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  lưu huỳnh oxit

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sulfur oxide

  any of several oxides of sulphur

  Synonyms: sulphur oxide