sulfur stove nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sulfur stove nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sulfur stove giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sulfur stove.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sulfur stove

    * kỹ thuật

    lò lưu huỳnh