stunner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stunner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stunner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stunner.

Từ điển Anh Việt

  • stunner

    /'stʌnə/

    * danh từ

    (từ lóng) người cừ khôi, người rất thú vị

    chuyện hay, chuyện lý thú

Từ điển Anh Anh - Wordnet