stony plain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stony plain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stony plain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stony plain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stony plain

    * kỹ thuật

    đồng bằng có đá