stony-heartedness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stony-heartedness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stony-heartedness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stony-heartedness.

Từ điển Anh Việt

  • stony-heartedness

    * danh từ

    sự tàn nhẫn; lạnh lùng