stony earth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stony earth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stony earth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stony earth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stony earth

    * kỹ thuật

    đất lẫn đá