stomach pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stomach pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stomach pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stomach pump.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stomach pump

    a suction pump used to remove the contents of the stomach

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).