stomach-tooth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stomach-tooth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stomach-tooth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stomach-tooth.

Từ điển Anh Việt

  • stomach-tooth

    /'stʌməktu:θ/

    * danh từ

    răng nanh sữa hàm dưới