stomachful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stomachful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stomachful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stomachful.

Từ điển Anh Việt

  • stomachful

    /'stʌməkful/

    * danh từ

    dạ dày (đầy)