stomachic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stomachic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stomachic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stomachic.

Từ điển Anh Việt

 • stomachic

  /stə'məkik/

  * tính từ

  (thuộc) dạ dày

  làm dễ tiêu; làm cho ăn ngon miệng

  * danh từ

  (y học) thuốc làm dễ tiêu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stomachic

  Similar:

  gastric: relating to or involving the stomach

  gastric ulcer

  Synonyms: stomachal