stomach-pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stomach-pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stomach-pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stomach-pump.

Từ điển Anh Việt

  • stomach-pump

    /'stʌməkpʌmp/

    * danh từ

    (y học) cái thông dạ dày