stepping motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stepping motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stepping motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stepping motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stepping motor

  * kỹ thuật

  động cơ bước

  động cơ bước từ tính

  động cơ trợ động bước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stepping motor

  Similar:

  stepper: a motor (especially an electric motor) that moves or rotates in small discrete steps