stepping stone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stepping stone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stepping stone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stepping stone.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stepping stone

    a stone in a marsh or shallow water that can be stepped on in crossing

    any means of advancement

    the job was just a stepping stone on his way to fame and riches

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).