stepping regulator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stepping regulator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stepping regulator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stepping regulator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stepping regulator

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bộ điều chỉnh bước