special unit of account nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

special unit of account nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm special unit of account giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của special unit of account.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • special unit of account

    * kinh tế

    đơn vị ghi sổ đặc biệt