special interest account nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

special interest account nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm special interest account giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của special interest account.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • special interest account

    * kinh tế

    tài khoản lãi đặc biệt