special effect generator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

special effect generator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm special effect generator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của special effect generator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • special effect generator

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ sinh hiệu ứng riêng