sow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sow.

Từ điển Anh Việt

 • sow

  /sau/

  * ngoại động từ sowed; sown, sowed

  gieo

  to sow land with maize: gieo ngô lên đất trồng

  to sow [the seeds of] dissension: gieo mối chia rẽ

  sow the wind and reap the whirlwind

  gieo gió gặt bão

  * danh từ

  lợn cái; lợn nái

  (như) sowbug

  rãnh (cho kim loại nấu chảy ra khuôn); kim loại cứng lại ở rãnh

  as drunk as a sow

  say bí tỉ, say tuý luý

  to get (take) the wrong sow by the ear

  bé cái nhầm, râu ông nọ cắm cằm bà kia

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sow

  an adult female hog

  place (seeds) in or on the ground for future growth

  She sowed sunflower seeds

  Synonyms: seed

  introduce into an environment

  sow suspicion or beliefs

  Similar:

  inseminate: place seeds in or on (the ground)

  sow the ground with sunflower seeds

  Synonyms: sow in