sketch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sketch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sketch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sketch.

Từ điển Anh Việt

 • sketch

  /sketʃ/

  * danh từ

  bức vẽ phác, bức phác hoạ

  to make a sketch of a scene: vẽ phác một cảnh

  bản tóm tắt

  bản phác thảo (một kế hoạch)

  vở ca kịch ngắn

  bản nhạc nhịp đơn

  * động từ

  vẽ phác, phác hoạ; phác thảo

  to go out sketching: đi lấy phác hoạ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sketch

  * kỹ thuật

  bản (vẽ) nháp

  bản phác thảo

  bản tóm tắt

  bản vẽ phác

  hình dạng bên ngoài

  lược đồ

  phác họa

  phác thảo

  sơ đồ

  vẽ phác

  xây dựng:

  bức vẽ thảo

  khởi thảo

  toán & tin:

  kéo dãn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sketch

  preliminary drawing for later elaboration

  he made several studies before starting to paint

  Synonyms: study

  a brief literary description

  Synonyms: vignette

  short descriptive summary (of events)

  Synonyms: survey, resume

  make a sketch of

  sketch the building

  Synonyms: chalk out

  describe roughly or briefly or give the main points or summary of

  sketch the outline of the book

  outline his ideas

  Synonyms: outline, adumbrate

  Similar:

  cartoon: a humorous or satirical drawing published in a newspaper or magazine