simulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

simulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm simulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của simulation.

Từ điển Anh Việt

 • simulation

  /,simju'leiʃn/

  * danh từ

  sự giả vờ, sự giả cách

  sự đóng vai, sự thủ vai

  sự bắt chước; sự dựa theo

 • Simulation

  (Econ) Sự mô phỏng.

  + Một hình thức dự đoán đưa ra một tập hợp những phương án dự đoán dựa trên những giả thiết khác nhau về các tình huống tương lai, cụ thể là để trả lời câu hỏi cái gì sẽ xảy ra nếu?, thay vì câu hỏi cái gì sẽ xảy ra?.

 • simulation

  (máy tính) sự mô hình hoá, sự phỏng theo

  analogue s. mô hình hoá tương tự

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • simulation

  * kỹ thuật

  bắt chước

  mô phỏng

  sự bắt chước

  sự mô hình hóa

  sự mô phỏng

  xây dựng:

  dựa theo

  toán & tin:

  sự giả lập

  sự phỏng theo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • simulation

  the act of imitating the behavior of some situation or some process by means of something suitably analogous (especially for the purpose of study or personnel training)

  (computer science) the technique of representing the real world by a computer program

  a simulation should imitate the internal processes and not merely the results of the thing being simulated

  Synonyms: computer simulation

  Similar:

  model: representation of something (sometimes on a smaller scale)

  pretense: the act of giving a false appearance

  his conformity was only pretending

  Synonyms: pretence, pretending, feigning