sequence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sequence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sequence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sequence.

Từ điển Anh Việt

 • sequence

  /'si:kwəns/

  * danh từ

  sự nối tiếp, sự liên tiếp, sự liên tục

  important events occur in rapid sequence: những sự kiện quan trọng xảy ra liên tiếp

  cảnh (trong phim)

  (âm nhạc) phỏng chuỗi; khúc xêcăng

  (ngôn ngữ học) sự phối hợp

  sequence of tenses: sự phối hợp các thời

  (tôn giáo) bài ca xêcăng

  (đánh bài) chuỗi quân bài cùng hoa (nối tiếp nhau)

  (toán học) dãy

  sequence of function: dãy hàm

  sequence of number: dãy số

 • sequence

  dãy

  s. of functions dãy hàm

  s. of homomorphisms dãy đồng cấu

  s. of numbers dãy số

  arithmetic s. cấp số cộng

  Cauchy s. dãy Caoxi

  coexact s. dãy đối khớp

  cohomology s. (tô pô) dãy đối đồng đều

  completely monotonic s. dãy hoàn toàn đơn điệu

  decimal s. dãy thập phân

  double s. dãy kép

  equiconvergent s.s các dãy hội tụ đồng đều

  equivalnet s.s các dãy tương đương

  exact s. dãy khớp

  finite s. dãy hữu hạn

  homology s. dãy đồng điều

  homotopy s. dãy đồng luân

  increasing s. dãy tăng

  infinite s. dãy vô hạn

  lower s. dãy dưới

  minimizing s. (giải tích) dãy cực tiểu hoá

  moment s. dãy mômen

  monotone s. dãy đơn điệu

  monotonically increasing s. dãy tăng đơn điệu

  quasi-convex s. dãy tựa lồi

  random s. dãyngẫu nhiên

  recurrent s. (giải tích) dãy truy toán

  regular s. dãy hội tụ dãy Caoxi

  short exact s. (tô pô) dãy khớp rã

  totally monotone s. (giải tích) dãy hoàn toàn đơn điệu

  upper s. dãy trên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sequence

  serial arrangement in which things follow in logical order or a recurrent pattern

  the sequence of names was alphabetical

  he invented a technique to determine the sequence of base pairs in DNA

  a following of one thing after another in time

  the doctor saw a sequence of patients

  Synonyms: chronological sequence, succession, successiveness, chronological succession

  film consisting of a succession of related shots that develop a given subject in a movie

  Synonyms: episode

  several repetitions of a melodic phrase in different keys

  arrange in a sequence

  determine the order of constituents in

  They sequenced the human genome

  Similar:

  succession: the action of following in order

  he played the trumps in sequence