sense antenna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sense antenna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sense antenna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sense antenna.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sense antenna

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    ăng ten cảm biến hướng