script writer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

script writer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm script writer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của script writer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • script writer

    * kỹ thuật

    người viết kịch bản phim