script-writer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

script-writer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm script-writer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của script-writer.

Từ điển Anh Việt

  • script-writer

    * danh từ

    người viết kịch bản (phim, kịch )