scriptwriter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scriptwriter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scriptwriter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scriptwriter.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scriptwriter

    someone who writes scripts for plays or movies or broadcast dramas

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).