scripturalist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scripturalist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scripturalist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scripturalist.

Từ điển Anh Việt

  • scripturalist

    * danh từ

    người theo chủ nghĩa thánh kinh

    người nghiên cứu thánh kinh