screw to home nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screw to home nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screw to home giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screw to home.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • screw to home

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    xiết chặt vít