screw oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screw oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screw oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screw oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • screw oil

    * kỹ thuật

    dầu vít

    hóa học & vật liệu:

    dầu ren